Polityka prywatności oraz pliki cookies

KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest "STOL-ART" S.C. A.M. NOWAK, z siedzibą Chrośnicy 64-360 Zbąszyń, Chrośnica 49.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zawartych umów gdy osoba, której dane dotyczą jest stroną umowy lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
4. Przesłanką prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest odpowiednio dla celu:
• zgoda, osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a),
• niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b),
• realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.. 6 ust. 1 lit c),
• realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f).
5. Dane osobowe w zależności od przesłanki przetwarzania będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisu prawa, realizacji zawartych umów oraz do momentu ewentualnego wycofania zgody na ich przetwarzanie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, której dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, żądania usunięcia danych, lub ograniczenia ich przetwarzania,
b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącym organem nadzorczym, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie pod adresem "STOL-ART" S.C. A.M. NOWAK, z siedzibą Chrośnicy 64-360 Zbąszyń, Chrośnica 49 lub telefonicznie pod numerem telefonu 68 3867277.
8. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, nie są też przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Gdzie jesteśmy?